Produkt dnia
XP ENDO RISE SHAPER
XP ENDO RISE SHAPER

469,90 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

§ 1. DEFINICJE

1. Sklep– sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Multidental Med | sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.multidental.com.pl/.

2.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie.

3. Sprzedawca– podmiot zarządzający i prowadzący Sklep tj. MULTIDENTAL-MED W. Kieroński, B. Szóstak sp. j. z siedzibą przy Alei Ptasiej 24, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 7830006840, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094661, dokumentacja i akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

a) poczty tradycyjnej pod adresem: Aleja Ptasia 24, 62-081 Przeźmierowo

b) poczty elektronicznej pod adresem: poznan@multidental.com.pl

c) numeru telefonicznego: (61) 833-15-03;

d) dodatkowy kontakt dla zgłaszania incydentów medycznych lub informacji dotyczących bezpieczeństwa nabytych wyrobów medycznych: poznan@multidental.com.pl; (61) 833-15-03;

4. Konto– osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.

5. Regulamin– niniejszy dokument, który reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

6. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca

2. Sprzedawca jest dystrybutorem wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.), w związku z czym na Sprzedawcy ciążą m.in. następujące obowiązki:

a) Sprzedawca ma obowiązek sprawdzić, czy wyroby medyczne, które wprowadza do używania, dostarcza czy udostępnia, są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje używania;

b) Sprzedawca ma obowiązek współpracować z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, z wytwórcą, autoryzowanym przedstawicielem albo podmiotem upoważnionym przez wytwórcę do działania w jego imieniu w sprawach incydentów medycznych i w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wyrobów w celu uniknięcia lub wyeliminowania ryzyka stwarzanego przez wyroby, które wprowadzają do obrotu, wprowadzają do używania, dostarczają lub udostępniają;

c) W przypadku uzyskania informacji, że wprowadzony do obrotu wyrób medyczny jest niebezpieczny, Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

d) Sprzedawca ma obowiązek uczestniczyć w działaniach dotyczących bezpieczeństwa wyrobów medycznych, które wprowadza do obrotu, wprowadza do używania, dostarcza lub udostępnia;

e) Sprzedawca ma obowiązek zapewnić, aby w czasie, gdy ponosi odpowiedzialność za wyrób, warunki jego przechowywania, składowania i transportowania nie wpływały ujemnie na jego zgodność z wymaganiami określonymi w ustawie.

3. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie lub skorzystaniem z opcji „Zakupy Bez Rejestracji”, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

4. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie, Klient powinien poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Sklepu, podając swoje prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

5. Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość, potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta.

§ 3. KTO MOŻE SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 3.05.2014 o prawach konsumenta

2. Zamówienie może złożyć tylko osoba w imieniu podmiotu gospodarczego, posiadającego numer nip, a jedynym dowodem zakupu jest faktura VAT.

§ 4. OFERTA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów Klient może zapoznać się przed złożeniem zamówienia na stronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów.

2. Złożenie zamówienia dokonuje się poprzez dodane właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta oraz jego potwierdzenie przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

3. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przez Sprzedawcę.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m. in zaakceptowaną przez Klienta treść regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności i inne indywidualne informacje.

5. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem lub czasu realizacji przekraczającego 14 dni Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji; realizacja zamówienia w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).

6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres e-mail lub braku otrzymania informacji o niedostępności części produktów w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie od 2 do 40 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony w Warunkach Dostawy, z wyszczególnieniem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz wskazaniem ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, a następnie w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. W przypadku produktów oznaczonych w opisie informacją „wysyłka produktów może nastąpić od 2 – 40 dni roboczych” wysyłka może zostać zrealizowana w terminie od 2 do 40 dni roboczych.

2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy. Klient jest wówczas uprawniony do anulowania zamówienia w przeciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia.

3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie” Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

4. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 05 1240 1750 1111 0010 7573 5954

b)przy wykorzystaniu systemu szybkich przelewów internetowych (Przelewy24) – szczegółowe informacje o tym sposobie płatności znajdują się na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

c) gotówką przy odbiorze (wysyłka za pobraniem).

5. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy, chyba że zdecydował się na płatność przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem albo odbioru osobistego.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w postaci faktury VAT. Obowiązkiem klienta jest przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Przed dokonaniem płatności Sprzedawca może wystawić dokument, będący podstawą dla dokonania wpłaty – faktura pro forma.

§ 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na Sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość świadczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wadę fizyczną lub prawną, w szczególności art. 556 kodeksu cywilnego i następne.

2. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Kupującemu, towar objęty Umową może dodatkowo być przedmiotem gwarancji. Dokument gwarancyjny zawiera szczegółowe obowiązki wskazanego tam gwaranta oraz uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w składanych tam oświadczaniach. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

3. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie i udokumentowanie stanu przesyłki (przykładowo: wykonanie fotokopii opakowania; zapis video z otwarcia przesyłki).

4. W przypadku reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć towar na adres Sprzedawcy w Przeźmierowie (62-081) przy Alei Ptasiej 24 razem z dokumentami potwierdzającymi zakup oraz wskazać pisemnie swoje zastrzeżenia do towaru i żądania.

5. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za nieuzasadnioną, wówczas towar zostanie dostarczony Klientowi wraz ze stosowną informacją.

6. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient może odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 10-15) po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o wybranym terminie. Ewentualna, ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

7. Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w okresie czternastu dni ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg czternastodniowego terminu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, albo wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego wzór został zamieszczony także poniżej w Regulaminie. Wzór ten jest dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

9. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, Sprzedawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy – zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy.

10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

12. Sprzedawca może wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. W razie odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym czternastu dni, zwrócić w całości zakupiony towar (wraz z m. in. instrukcją obsługi, innymi dokumentami i wszelkimi elementami opakowania), w stanie niewykraczającym poza sposób korzystania z niej konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi lub dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

16.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której klient wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest integralną częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
  2. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.multidental.com.pl/.
  3. Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
  4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.
  5. Dodatkowo Klient ma dostęp do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jest to interaktywna strona internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 8. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

  1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż:

a) warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: np. każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

b) Dodatkowe wymagania techniczne:

  1. Włączona obsługa ciasteczek (cookies)
  2. Włączona obsługa JavaScript,
  3. Włączona obsługa wyskakujących okienek,
  4. Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 11 lub nowsza.

c) mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Klienta mogą być następujące: w realizacji szybkich przelewów za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24.

Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

PDF: Wzór formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl